Public
Authored by Cao Đẳng Y Dược Hồ Chí Minh

Tuyển sinh cao đẳng xét nghiệm 2023

Edited

Xet-tuyen-hoc-ba-truc-tuyenTuyển sinh Cao đẳng Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 2023 Mã ngành Cao Đẳng Kỹ Thuật Xét Nghiệm Y Học: 6720602 Thời gian đào tạo: 3 năm

Điều kiện xét tuyển: Tốt nghiệp THPT

Học Phí : 1.300.000/tháng

Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh cao đẳng xét nghiệm trên toàn quốc

Chính sách miễn giảm học phí 2023

  1. MIỄN GIẢM 100% HỌC PHÍ 2023
  2. Áp dụng đối với tất cả thí sinh đã tốt nghiệp kỳ thi THPT Quốc gia XÉT TUYỂN & NHẬP HỌC trước ngày 31/07/2023.
  3. MIỄN GIẢM 50% HỌC PHÍ 2023 đối với thí sinh nhập học từ ngày 01/08/2023 đến hết ngày 15/8/2023. Đối với các thí sinh đủ 1 trong 3 điều kiện sau khi nhập học được miễn 100% học phí
  4. Các thí sinh đạt kết quả trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2023 từ 18 điểm trở lên khối A,B.
  5. Các thí sinh có điểm xét học bạ khối A, B từ 18 điểm trở lên.
  6. Các thí sinh thuộc diện con Thương binh, Liệt sĩ (có giấy tờ kèm theo). cao đẳng xét nghiệm
38 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment